راه بهشت

نگاه كردن

نگاه كردن
نگاه كردن
اگر زن به پزشك مرد مراجعه كند و معاينه نياز به نگاه و لمس داشته باشد، در صورتى كه ارجاع به پزشك زن امكان داشته باشد، پزشك مرد وظيفه دارد بيمار را به او ارجاع دهد. پزشك حق ندارد زن بيمار يا باردار را به پزشك مرد ارجاع دهد، مگر در صورتى كه ضرورت داشته باشد.....

ارجاع پزشك به ديگران
مسأله:
اگر زن به پزشك مرد مراجعه كند و معاينه نياز به نگاه و لمس داشته باشد، در صورتى كه ارجاع به پزشك زن امكان داشته باشد، پزشك مرد وظيفه دارد بيمار را به او ارجاع دهد.

مسأله: پزشك حق ندارد زن بيمار يا باردار را به پزشك مرد ارجاع دهد، مگر در صورتى كه ضرورت داشته باشد. مانند اين كه پزشك زن نباشد و يا اگر هست، از تخصص لازم برخوردار نيست و...
 
عدم جواز درمان براى پزشك زن
مسأله:
در صورتى كه معاينه و درمان توقف بر نگاه به عورت يا لمس آن داشته باشد و همچنين در انجام عمل زايمان، اگر همسر زن باردار از تخصص لازم برخوردار است و استفاده از او هم امكان دارد، بر پزشك زن هم جايز نيست دخالت كند.
 
تجويز دارو در دوران حاملگى
مسأله: پزشك در هنگام تجويز دارو براى زنان باردار بايد علم به مضر نبودن دارو براى مادر و جنين او داشته باشد و در صورتى كه دارويى تجويز كند كه به مادر و يا جنين ضرر وارد كند، ضامن است.
 
دخالت مردان در امور زايمان
مسأله: واجب است در هنگام معاينه، درمان و زايمان ـ غير از موردى كه پزشك معالج، همسر زن باشد ـ فقط زنان دخالت داشته باشند، مگر در صورتى كه زن نباشد و يا وجود پزشك مرد ضرورت داشته باشد.
 
مسأله: دخالت شوهر در امر زايمان همسرش اگر ضرورت هم نداشته باشد، اشكال ندارد.
 
مسأله: مواردى كه پزشك مرد امور مربوط به زايمان را انجام مى دهد ـ و دخالت اوضرورت دارد ـ بايد از دستكش استفاده نمايدتاازتماس مستقيم با بدن زن اجتناب شود، امّا اگر استفاده از دستكش ممكن نبود، در تماس با بدن زن بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند. همچنين در صورت امكان از نگاه مستقيم به بدن زن پرهيز كند. مثلا با نگاه در آينه، صفحه نمايشگر و... ببيند و اگر اين هم ممكن نبود به حداقل نگاه مستقيم اكتفا كند.
مسأله: در صورتى كه زنى يافت نشود كه زائو را كمك نمايد، مردانى كه به زن مَحرم هستند بر مردان نامحرم مقدم مى باشند.
ممنوعيت ورود افراد متفرقه به اتاق زايمان
 
مسأله: زنِ زائو در اتاق زايمان بايد در معرض ديد نامحرم قرار نگيرد و لازم است از ورود نامحرم به آن اتاق جلوگيرى شود، مگر كسانى كه ورودشان ضرورت دارد.
نگاه زنان ديگر
مسأله:
 زنان ديگر كه در اتاق زايمان و عمل كار مى كنند نمى توانند نگاه يا لمس به عورت زن زائو داشته باشند مگر آن كه براى معالجه زائو ـ چنانچه در مسائل نگاه پزشك زن گذشت ـ ضرورت داشته باشد.
 
مواردى كه مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد
مسأله: با وجود پزشك زن اگر مراجعه به پزشك مردى كه از تخصص بيشتر برخوردار است ضرورت داشته باشد، بايد به پزشك متخصص مرد مراجعه نمود.
مسأله: اگر مراجعه زن باردار براى وضع حمل به پزشك زن موجب تأخير در معالجه و در نتيجه خطر جانى براى زن يا فرزند داشته باشد، بايد به پزشك مرد كه در دسترس است مراجعه كند.
 
مسأله: در صورتى كه پيدا كردن پزشك زن مشقت دارد و موجب عسر و حرج باشد مى توان به پزشك مرد مراجعه كرد.
 
مسأله: در تشخيص ضرورت و يا تخصص پزشك، اگر بين زن و همسرش اختلاف باشد، مرد نمى تواند زن را مجبور كند كه به پزشك خاص ـ پزشك مرد يا زن معيّن ـ مراجعه كند، بلكه ملاك تصميم خود زن است.
آموزش و فراگيرى علوم پزشكى زنان
مسأله: اگر در منطقه اى به اندازه كافى پزشك زن و ماما نباشد و زنان بيمار و زائو به مردان مراجعه مى كنند، واجب است زنانى كه مى توانند در اين امور تخصص پيدا كنند، اقدام نمايند تا اين احتياج مرتفع گردد.
 
مسأله: در صورت ضرورت و نبودن پزشك زن، آموزش و فراگيرى
علوم پزشكى مربوط به زنان توسط مردان ـ اگر دانشجويان زن و دختر اقدام به فراگيرى اين علوم نكنند و يا امكان نداشته باشد ـ اشكال ندارد.
آموزش عملى
مسأله:
پزشكان عمومى و پرستاران و... كه دوران آموزش عمومى را مى گذرانند، در صورتى مى توانند آموزش هاى عملى ـ كه مستلزم نظر و لمس بدن و عورت زن زائوست ـ را فراگيرند كه بدانند در آينده نجات جان مادر يا فرزند او به اين آموزش بستگى دارد.
 
حكم نگاه و لمس در دندانپزشكى
مسأله:
در تمام موارد دندانپزشكى، بايد احكام شرعى نسبت به نظر و لمس بدن نامحرم ـ مذكور در فصل معاينه و درمان ـ مراعات شود و در صورت نياز به معالجه و عدم دسترسى به مَحرم و همجنس، رجوع بيمار زن به دندانپزشك مرد و بالعكس اشكال ندارد و حتى المقدور از دستكش استفاده شود.
احكام نگاه كردن
مسأله:
نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد، اگر چه احوط اجتناب است. و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غير صورت و دستها بدون آن حرام مى باشد. و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و موجب تحريك شهوت نگردد و به واسطه نگاه كردن انسان نترسد كه به حرام بيفتد مانعى ندارد.
 
مسأله: اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاى كافر كه معمولا نمى پوشانند نگاه كند در صورتى كه نترسد به حرام بيفتد اشكال ندارد.
مسأله: زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و بحدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند.
 
مسأله: نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و نگاه كردن به عورت بچّه غير مميّز جايز است و زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
مسأله: مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
 
مسأله: مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.
مسأله: چنانچه پزشك زن وجود داشته باشد پزشك مرد حق ندارد بيمار زن را معاينه كند كما اين كه بيمار زن حق ندارد با وجود پزشك زن اجازه دهد پزشك مرد او را معاينه كند. و چنانچه پزشك زن نباشد يا بيمارى خاصى باشد كه پزشك زن نتواند آن را معالجه كند زن بيمار مى تواند به پزشك مرد مراجعه كند. در اين صورت پزشك بايد براى معاينه به حداقل اكتفا كند.
 
مسأله: اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند.
مسأله: اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بايد آئينه را درمقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.
 
فيلم و عكس نامحرم
سؤال 1727: ديدن زنان غير مسلمان در تلويزيون كه پوشش مناسب و كافى ندارند، آيا جايز است؟
پاسخ: در صورتى كه قصد ريبه و لذّت نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 1728: نظر حضرتعالى پيرامون فيلمهاى تحريك آميز كه از سيماى جمهورى اسلامى پخش مى شود چيست؟
پاسخ: تماشا كردن فيلم هاى محرّك، جايز نيست.

سؤال 1729: نظر كردن به تصوير زنان جوان و آرايش كرده در فيلمهاى سينمايى كه از تلويزيون پخش مى شود چه حكمى دارد؟ فيلم هاى خارجى چطور؟
پاسخ: در صورتى كه شناخته شده باشند و يا موجب تهييج شود، اشكال دارد.

سؤال1730: استفاده از فيلمهاى مستهجن و ماهواره اى چگونه است؟
پاسخ: استفاده از فيلمهاى فوق كه به منظور انحراف تدارك ديده شده، جايز نيست.

سؤال 1731: آيا بانوان مى توانند عكسهايى را كه بدون پوشش گرفته اند، به دوستانشان هديه بدهند؟
پاسخ: در صورتى كه اطمينان داشته باشند در اختيار مرد اجنبى قرار نمى گيرد، مانعى ندارد.

سؤال 1732: تكليف كسانى كه به كشورهاى خارجى سفر مى كنند و با عكسهاى سكسى مواجه مى گردند چيست؟
پاسخ: از نظر به آنها اجتناب كنند.

سؤال 1733: گرفتن عكس از بانوان بدون پوشش اسلامى در صورتى كه عكس گيرنده، محرم و ظاهر كننده فيلم نامحرم است، آيا جايز است؟
پاسخ: در مفروض سؤال، گرفتن عكس مانعى ندارد و ظاهر كردن در صورتى كه صاحب عكس ناشناخته باشد و احتمال مفسده در كار نباشد، مانعى ندارد.

سؤال 1734: در صورت جايز نبودن عكس گرفتن بدون پوشش، آيا بر مرد واجب است همسرش را از اين عمل بازدارد؟
پاسخ: از موارد نهى از منكر است.


ارسال نظرات و دیدگاه های شما

توجه:

با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پرتال تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.

• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد.
• نظراتی که شامل سئوال شرعی یا نتایج مسابقات باشد منتشر نخواهد شد. ( از فرم تماس با ما استفاده فرمایید)
• نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
• متن نظر شما می بایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.