راه بهشت
لیست احکام تماس بدنی با نامحرم
تماس بدني با نامحرم
تماس بدني با نامحرم
برخى از شغل‏ها به اقتضاى نوع كار، در آن تماس بدنى با نامحرم صورت مى‏گيرد، مثل گرفتن كرايه و بليط از نامحرم يا تماس دست طلا فروش‏ها هنگام دست كردن النگو به دست مشترى و... چنين تماس‏هايى چه حكمی دارد؟ و در صورت اشكال، آيا كسب و درآمد آنان را دچار اشكال مى‏كند ..... ادامه ...