راه بهشت
لیست احکام آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
نگاه كردن
نگاه كردن
اگر زن به پزشك مرد مراجعه كند و معاينه نياز به نگاه و لمس داشته باشد، در صورتى كه ارجاع به پزشك زن امكان داشته باشد، پزشك مرد وظيفه دارد بيمار را به او ارجاع دهد. پزشك حق ندارد زن بيمار يا باردار را به پزشك مرد ارجاع دهد، مگر در صورتى كه ضرورت داشته باشد..... ادامه ...
روابط و پوشش زن و مرد
روابط و پوشش زن و مرد
دانشجوى دكترى هستم و در بعضى بخشهاى بيمارستان با وجود نامحرم بايد چادر خود را بردارم، كه ناچار حجاب كمتر مى شود. لطفاً بفرماييد تكليف من چيست? اصرار مسؤولان مجوّز عدم رعايت پوشش به مقدار واجب نمى شود. و موافقت آنان جايز نيست..... ادامه ...
تماس با نامحرم
تماس با نامحرم
با توجه به اينكه معاينه، تنها شامل اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون نيست؛ بلكه طبق نظريات علوم پزشكى (در كتابهاى نشانه شناسى) بايد شامل: «نگاه، لمس، دق، سمع، و نيز معاينات فيزيكى خاص در مورد تمامى اعضا و جوارح» (كه معمولا از روى لباس امكان پذير نيست) در مورد .... ادامه ...
امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر
مراتب امر به معروف و نهى از منكر را بيان كنيد. چون مقصود از امر به معروف و نهى از منكر آن است كه مرتكب فعل حرام و ترك واجب، اين عمل را ترك كند، پس اگر به مجرّد اظهار كراهت از اين عمل ـ ولو به اعراض و ترك معاشرت و مراوده ـ مرتكب، مرتدع مى شود و ترك مى كند، كافى است و .... ادامه ...